ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΚΙΑ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας καλύπτει την εισαγωγή, εμπορία & τοποθέτηση τζακιών και εισαγωγή & εμπορία καυστήρων σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης, όπως αυτές κατατίθενται στους Στόχους Ποιότητας και την Ανασκόπηση Διοίκησης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εξασφαλίσει όλους τους απαραίτητους πόρους, σε μέσα και προσωπικό, για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την επίτευξη των ποιοτικών της στόχων, φροντίζοντας παράλληλα για την ανάπτυξη εκείνων των μηχανισμών που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλου του Προσωπικού σε αυτό.

Ταυτόχρονα, η Διοίκηση της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΚΙΑ , σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Διοίκησης της Εταιρείας, φροντίζει για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και βελτίωσή του. Τα εργαλεία αυτά είναι:

  • Η θέσπιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση των στόχων ποιότητας.
  • Οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας.
  • Οι Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες.
  • Η Ανασκόπηση της Διοίκησης.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΚΙΑ μέσα από την ενημέρωση αυτή, σας καλεί να σταθείτε αρωγοί στο έργο μας και στην προσπάθεια μας για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο εξάμηνο 3/2012-9/2012.