Ισχύς καυστήρων

Η μέγιστη ισχύς των καυστήρων πετρελαίου και αερίου για τον χώρο των 100 τετραγωνικών υπολογίζεται στα 12Kw. Η διαφορά στην ισχύ οφείλεται στις απώλειες λόγω διαφορετικού ενδιάμεσου φορέα θερμότητας. Ο ενδιάμεσος φορέας θερμότητας μεταφέρει την παραγόμενη θερμική ενέργεια στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν. Ως ενδιάμεσος φορέας θερμότητας χρησιμοποιείται το νερό, ο ατμός ή ο αέρας. Το σύστημα διανομής μπορεί να είναι δίκτυο σωληνώσεων ή δίκτυο αεραγωγών ή συνδυασμός και των δύο δικτύων. Η μεταφορά θερμού νερού μέσα στο δίκτυο σωληνώσεων, που είναι και ο συνηθέστερος φορέας, οδηγεί σε σημαντικές απώλειες θερμότητας που φτάνουν ως και το 20%.Λογω του ότι στην Ελλάδα στα περισσότερα σπίτια τα δίκτυα διανομών δεν μονώνονται.

Οι καυστήρες που καίνε πετρέλαιο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις συσκευές παλαιάς τεχνολογίας με μέσες αποδόσεις κοντά στο 80%, που είναι τοποθετημένοι σε κατασκευές με ηλικία δέκα ετών και πάνω. Στη δεύτερη εντάσσονται οι πιο σύγχρονες συσκευές με μέσες αποδόσεις κοντά στο 93% που έγιναν διαθέσιμες την τελευταία δεκαετία. Στην μελέτη δεν περιλαμβάνονται παλαιότεροι καυστήρες των δεκαετιών του 1970 και 1980 με ακόμη μικρότερες αποδόσεις.

Τα ποσοστά απόδοσης είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας πιστοποίησης του CTIF (Centre de recherche et d'information dédié à la métallurgie)